Privacy policy

Inleiding:

Deze verklaring is van toepassing op alle door Kolderstok geleverde producten en diensten. Kolderstok Modelbouw, gevestigd te Johanna Naber-erf 222, 3315 HG Dordrecht, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Kolderstok verwerkt uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van onze diensten en/of omdat u deze zelf aan ons heeft verstrekt. Gegevens die Kolderstok van u nodig kan hebben of noodzakelijk zijn in het kader van de hieronder omschreven doeleinden en die door ons in ieder geval en ten minste worden verwerkt, betreffen:

 • Voorletters en achternaam
 • Geslacht
 • Bedrijfsnaam
 • Adresgegevens (bestaande uit straatnaam + huisnummer + postcode)
 • Telefoonnummer (mobiel of vast)
 • E-mail adres

 

Verwerkt Kolderstok ook bijzondere persoonsgegevens?

Kolderstok verwerkt geen bijzondere persoonsgegevens.

Waarom we gegevens nodig hebben

Als u eenmaal een overeenkomst heeft met Kolderstok dan willen we u goed van dienst zijn. Wij gebruiken uw gegevens voor de volgende doeleinden:

 • U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.
 • U te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten.
 • Om goederen en diensten bij u af te leveren.
 • Als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor onze belastingaangifte.
 • Gegevens kunnen ook gebruikt worden voor promotie- of marketingdoeleinden, die in verhouding staan tot het soort dienstverlening vanuit Kolderstok. Bijvoorbeeld om u via mail te informeren over nieuwe activiteiten of producten van ons. Wilt u niet benaderd worden, dan kunt u dit aangeven door de u toegezonden mail te beantwoorden met “Uitschrijven”.

Wij zullen uw gegevens niet voor een ander doel gebruiken, dan waarvoor ze oorspronkelijk verwerkt waren, tenzij er tussen beide doelen hierover apart gemaakte afspraken bestaan.

 

Welke regels gelden bij de verwerking van persoonsgegevens?

Bij de verwerking van persoonsgegevens is Kolderstok gebonden aan de daarvoor geldende wet- en regelgeving en houdt de ontwikkelingen daarin bij. In dat kader behouden wij ons het recht voor wijzigingen door te voeren in dit privacy statement om de tekst aan te laten sluiten bij de laatste stand van zaken, zoals vermeld onderaan deze privacyverklaring.

 

 Hoe lang we gegevens bewaren

 Kolderstok zal uw persoonsgegevens niet langer bewaren dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld en/of dan nodig is om aan wettelijke verplichtingen te voldoen.

 

Delen met anderen/verstrekking gegevens aan derden

Kolderstok verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens.

 

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft uiteraard altijd de mogelijkheid om al uw bij ons bekende persoonsgegevens op te vragen, te corrigeren of te laten verwijderen. Hiervoor stuurt u een gespecificeerd verzoek naar kolderstok@gmail.com

 

Beveiliging

Kolderstok hecht grote waarde aan de beveiliging en bescherming van uw persoonsgegevens. Wij hebben daartoe passende maatregelen genomen teneinde uw persoonsgegevens te beveiligen en te beschermen tegen verlies, wijziging, misbruik of tegen enige (andere) vorm van onrechtmatige verwerking. Iedere persoon die bij Kolderstok toegang heeft tot persoonsgegevens en/of deze verwerkt, is verplicht tot geheimhouding van die gegevens, voor zover bij wet- of regelgeving niet anders is bepaald. In het geval dat Kolderstok gebruik maakt van de diensten van derden, zullen wij in het kader van de bescherming van persoonsgegevens afspraken maken omtrent de benodigde beveiligingsmaatregelen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact met ons op.

 

Uw privacy rechten

Wanneer u een verzoek tot inzage, correctie, verzet of verwijdering van uw persoonsgegevens doet, zullen wij u hierover binnen 5 werkdagen informeren. Dit verzoek kunt u indienen via kolderstok@gmail.com

 

Vragen

Bij vragen of opmerkingen over de verwerking van uw persoonsgegevens en dit Privacy Statement kunt u contact met ons opnemen via kolderstok@gmail.com Kolderstok Modelbouw, mei 2018